statut

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „NEPTUN” w ŁODZI

Tekst jednolity aktualny na dzień 12.02.2017 r.

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Klub sportowy nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Klub używa nazwy skróconej UKS „NEPTUN”.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź

§ 3

 1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej polskiej oraz niniejszego statutu.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 4

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,

 2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

 3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

 4. upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

 5. organizowanie uczniom szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, przy współudziale związków sportowych,

 6. organizowanie zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych i innych form rekreacji dla członków i sympatyków klubu,

 7. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

 9. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie pływania, piłki wodnej pływania synchronicznego i innych dyscyplin sportowych.

 10. prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako forma zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
 11. propagowanie i promowanie sportów wodnych wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się.
 12. promocja zdrowia,
 13. edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoicz członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo do głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z §9 ust. 3 niniejszego statutu.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolnie wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,

  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

  3. działania na szkodę klubu,

  4. zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy.

 1. Rozwiązania się Klubu.

 2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja władz trwa 5 lat.

 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  5. uchwalanie zmian statutu,

  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach: skreślenia z listy członków Klubu, zawieszenia w prawach członka lub odwołania ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

  7. podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania klubu oraz przeznaczenia majątku likwidowanego klubu,

  8. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd klubu składa się z od 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu

 4. W sprawach pilnych w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują dwóm dowolnym członkom zarządu działającym łącznie.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 4. uchwalanie wysokości wpisowego,

 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

 6. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu,

 7. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków,

 9. zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu Członków

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjęty obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów przy obecności 3 uprawnionych do głosowania.

 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebrania Członków – prawo wymierzania następujących kar:

  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

  4. wykluczenia.

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Na fundusz klubu składają się:

  1. składki członkowskie oraz wpisowe,

  2. dotacje,

  3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

  4. dochody z działalności gospodarczej,

  5. dochody z majątku,

  6. inne wpływy np. sponsoring.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpisy jednego, dowolnego Członka Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 60% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 60% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.