REGULAMIN

 1. Każdy uczestnik nauki pływania w klubie NEPTUN musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 2. Każdy uczestnik  musi posiadać odpowiedni strój:kapielówki lub strój kąpielowy.
 3. Każdy uczestnik musi punktualnie stawiać sie na wyznaczone godziny zajęć.
 4. Każdy uczestnik nauki pływania z klubie NEPTUN zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Od uczestnika wymaga się również zdyscyplinowania oraz aktywnego udziału.
 5.  Za rzeczy pozostawione w szatni klub NEPTUN nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klub NEPTUN nie umożliwia zwrotów kosztów za zajęcia, w przypadku nieobecności.
 7. Uczestnik nauki pływania w klubie NEPTUN powinien samodzielnie skonsultować sie z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania do zajęć w wodzie. Zaświadczenie zobowiązany jest dostarczyć do instruktora pływania.
 8. Klub NEPTUN  odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu wejścia do szatni oraz w trakcie trwania zajęć w wodzie. Przed wejsciem dziecka do szatni oraz po wyjściu z szatni za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 9. Zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane.
 10. Klub Neptun zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć nauki pływania z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w innym terminie.
 11. Nauka pływania w klubie NEPTUN odbywa się w okresie wrzesień-czerwiec w każdą sobotę oraz niedzielę.
 12.  Uczestnik nauki pływania zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie a w szczeglności:zakazu biegania na terenie basenu,zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia insruktora,zakazu samodzielenego opuszczania niecki basenu bez uprzedniego poinformowania instruktora,zakazu popychania,podtapiania innych uczestników zajęć.
 13. Klub NEPTUN zastrzega sobie proawo do:czasowej lub docelowej zmiany instruktorów pływania w razie choroby lub na wniosek instruktora.
 14. Klub NEPTUN zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika nauki pływania gdy:uczestnik w sposób rażący zakłóca tok prowadzonych zajeć,mimo upomnień instruktora nie stosuje się do zaleceń oraz narusza zasady bezpieczeństwa swoje i innych uczestników.